Warszawa, 25.03.2021 r.
Ocena Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotycząca sprawozdania z działalności grupy kapitałowej emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza ENEA S.A. (Spółka, Emitent) oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2020 obejmującego:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 29 889 863 tys. (słownie: dwadzieścia dziewięć miliardów osiemset osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. całkowite dochody netto w wysokości -2 385 418 tys. (słownie: minus dwa miliardy trzy sta osiemdziesiąt pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych) oraz stratę netto w wysokości 2 234 337 tys. (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści cztery miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 385 418 tys. (słownie: dwa miliardy trzy sta osiemdziesiąt pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych),
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 820 393 tys. (słownie: jeden miliard osiemset dwadzieścia milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w roku obrotowym 2020 (sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem z działalności Emitenta w formie jednego dokumentu),
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
W oparciu o analizę:
a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
d) wyników spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
e) informacji Komitetu ds. Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań,
na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce oraz szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ENEA i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Przyjęto Uchwałą nr 18/X/2021 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 25.03.2021 roku.