PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska;
T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.pl
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.
Image should be here
Image should be here
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej ENEA Spółka Akcyjna
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA („Grupa”), w której jednostką dominującą jest ENEA S.A. („Jednostka dominująca”):
przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych Grupy za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej;
Niniejsza opinia jest spójna z naszym sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu,
które wydaliśmy z dniem niniejszego sprawozdania.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA, które zawiera:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów;
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia zawierające opis istotnych przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do postanowień ustawy z dn.11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 ) a także Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158). Nasza odpowiedzialność zgodnie z KSB została dalej opisana w sekcji Odpowiedzialność
biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego .
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność
Jesteśmy niezależni od Grupy zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych (w tym Międzynarodowymi Standardami Niezależności) wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do naszego badania sprawozdań finansowych w Polsce.
2
Image should be here
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Grupy zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Istotność ogólna przyjęta do badania została określona na poziomie 83 mln zł, co stanowi 2,5% miernika zysku EBITDA (ustalonej na etapie planowania badania) zdefiniowanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w nocie „Segmenty operacyjne”
Przeprowadziliśmy badanie Jednostki dominującej i 19 spółek zależnych w Polsce.
Zakres naszego badania pokrył 95% przychodów Grupy oraz 99% wartości absolutnej jej wyniku finansowego wszystkich skonsolidowanych spółek Grupy przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych.
Utrata wartości aktywów trwałych
Utrata wartości udziałów w jednostkach współkontrolowanych
Roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntów
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając istotność i oceniając ryzyko istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd Jednostki dominującej dokonał subiektywnych osądów; na przykład w odniesieniu do znaczących szacunków księgowych, które wymagały przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia przyszłych zdarzeń, które z natury są niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka obejścia przez Zarząd kontroli wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw – rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na stronniczość Zarządu, która stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem.
Dostosowaliśmy zakres naszego badania w celu wykonania wystarczającej pracy umożliwiającej nam wydanie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako całości, biorąc pod uwagę strukturę Grupy, procesy księgowe i kontrole oraz branżę, w której działa Grupa.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ przyjęty poziom istotności. Badanie zaprojektowane zostało w celu uzyskania racjonalnej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia. Zniekształcenia mogą powstać na skutek oszustwa lub błędu. Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
Image should be here
3
Image should be here
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Na podstawie naszego zawodowego osądu ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym ogólną istotność w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego jako całości, którą przedstawiamy poniżej. Progi te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły nam określenie zakresu naszego badania oraz rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także ocenę wpływu zniekształceń, zarówno indywidualnie, jak i łącznie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość.
Ogólna istotność dla Grupy
83 mln zł
Podstawa ustalenia
2,5% EBITDA (ustalonej na etapie planowania)
Uzasadnienie przyjętej podstawy
Przyjęliśmy wartość EBITDA jako podstawę określenia istotności, ponieważ naszym zdaniem miernik ten może być powszechnie używany do oceny działalności Grupy przez użytkowników sprawozdań finansowych oraz jest ogólnie przyjętym wskaźnikiem odniesienia. Przyjęcie miernika EBITDA do ustalenia istotności nie oznacza potwierdzenia przez nas zasadności stosowania tego miernika do podejmowania decyzji ekonomicznych lub potwierdzenia prawidłowości jego ustalenia. Istotność przyjęliśmy na poziomie 2,5% ponieważ na podstawie naszego profesjonalnego osądu mieści się on w zakresie akceptowalnych progów ilościowych istotności.
Uzgodniliśmy z Komitetem Audytu Jednostki dominującej, że poinformujemy o zidentyfikowanych podczas badania zniekształceniach skonsolidowanego
sprawozdania finansowego o wartości większej niż 8,3 mln zł, a także zniekształceniach poniżej tej kwoty, jeżeli w naszej ocenie byłoby to uzasadnione ze względów na czynniki jakościowe.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas naszego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
4
Image should be here
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Utrata wartości aktywów trwałych
W nocie “Utrata wartości aktywów niefinansowych” dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa przedstawiła ujawnienia dotyczące testów na utratę wartości przeprowadzonych w odniesieniu do ośrodków wypracowujących środki pieniężne (CGU) w obszarze wytwarzania energii w podziale na rodzaje źródeł wytwórczych oraz w obszarze wydobycia. Grupa ujawniła wyniki testów, przyjęte założenia do wyliczenia wartości użytkowej oraz analizę wrażliwości wyliczeń na rozsądnie możliwą zmianę głównych założeń użytych w kalkulacji wartości odzyskiwalnej.
Wartość bilansowa ośrodków wypracowujących środki pieniężne objętych testem na utratę wartości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 12 798 mln zł, co stanowi 43% sumy aktywów Grupy i obejmuje rzeczowe aktywa trwałe oraz kapitał obrotowy netto przypisany do danych ośrodków. W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości w 2020 roku utworzono odpisy z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych na kwotę 3 404 mln zł.
Zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów”, Zarząd Jednostki dominującej przeprowadza na koniec okresu sprawozdawczego analizę przesłanek dotyczących utraty wartości, a dla aktywów, gdzie wystąpiły przesłanki na utratę lub zmniejszenie uprzednio ujętego odpisu przeprowadzane są testy na utratę wartości na dany dzień sprawozdawczy.
Wyliczenie wartości odzyskiwalnej jest związane z koniecznością przyjęcia szeregu założeń i dokonania osądów przez Zarząd Jednostki dominującej, dotyczących między innymi przyjętej strategii Grupy, planów finansowych i prognoz przepływów pieniężnych na kolejne lata, oraz założeń makroekonomicznych i rynkowych (głównie dotyczących dla obszaru wytwarzania energii cen energii elektrycznej, cen paliw, cen praw do emisji CO2, systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz rynku mocy, a dla obszaru wydobycia głównie poziomu wydobycia oraz cen węgla).
Mając na uwadze istotność pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a także ze względu na wrażliwość wyników ww. testu na przyjęte założenia kwestia ta była przedmiotem naszych poszerzonych analiz.
Nasze procedury obejmowały w szczególności:
zrozumienie i ocenę procesu identyfikacji przesłanek utraty wartości aktywów oraz prawidłowości grupowania aktywów w ośrodki wypracowujące środki pieniężne zgodnie z odpowiednimi standardami sprawozdawczości finansowej;
sprawdzenie poprawności matematycznej i spójności metodologicznej (z wykorzystaniem wewnętrznych specjalistów PwC w zakresie wycen) sporządzonego przez Zarząd Jednostki dominującej modelu wycen na bazie zdyskontowanych przepływów pieniężnych;
krytyczną ocenę przyjętych przez Zarząd Jednostki dominującej założeń i dokonanych szacunków służących określeniu wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych obejmującą między innymi:
- okres projekcji przyszłych przepływów pieniężnych oraz założony w nim poziom przychodów, marży operacyjnej oraz nakładów niezbędnych do utrzymania działalności w niezmienionym zakresie,
- zastosowaną stopę dyskontową (w oparciu o średnioważony koszt kapitału),
- krańcową stopę wzrostu po okresie prognozy w sytuacjach w których była ona przyjęta do wyliczenia wartości odzyskiwalnej;
ocenę przeprowadzonej przez Zarząd analizy wrażliwości przyjętych założeń, które mogą mieć wpływ na wynik wyceny;
ocenę poprawności i kompletności ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
5
Image should be here
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Utrata wartości udziałów w jednostkach współkontrolowanych
W nocie 18 dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa przedstawiła ujawnienia dotyczące danych finansowych jednostek współkontrolowanych – Polska Grupa Górnicza S.A. i Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. W nocie tej ujawniono wyniki finansowe netto tych jednostek za rok 2020 oraz udział w aktywach netto na 31 grudnia 2020 r., a także wysokość wartości firmy oraz jej odpisu.
Wartość bilansowa udziałów w wyżej wymienionych spółkach objętych testem na utratę wartości na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 0 mln zł , po uwzględnieniu udziału w stratach spółek w wysokości 125 mln zł oraz po utworzeniu odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w wysokości 129 mln zł.
Udziały w jednostkach współkontrolowanych ujmowane są metodą praw własności, a zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów”, Zarząd Jednostki Dominującej przeprowadza na koniec okresu sprawozdawczego analizę przesłanek dotyczących utraty wartości inwestycji.
Mając na uwadze istotność pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (przed ujęciem udziału w wynikach oraz odpisów aktualizujacych), a także ze względu sytuację tych spółek opisaną w sprawozdaniu finansowym w nocie 18 dodatkowych informacji i objaśnień kwestia ta była przedmiotem naszych poszerzonych analiz.
Nasze procedury obejmowały w szczególności:
zrozumienie i ocenę procesu identyfikacji przesłanek utraty wartości aktywów;
zrozumienie działalności jednostek współkontrolowanych, w tym w szczególności analizę informacji dotyczących sytuacji finansowej Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
analizę wyników finansowych spółek współkontrolowanych oraz analizę innych informacji finansowych dotyczących tych spółek,
krytyczną ocenę analizy wykonanej przez Zarząd Jednostki dominującej dotyczącej odzyskiwalności inwestycji w jednostki współkontrolowane, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu informacji uzyskanych po dniu bilansowym na tą odzyskiwalność;
ocenę poprawności i kompletności ujawnień w sprawozdaniu finansowym.
6
Image should be here
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntów
W notach 33 i 43.5 dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa przedstawiła ujawnienia na temat roszczeń z tytułu bezumownego korzystania przez Grupę z gruntów stanowiących własność stron trzecich.
Ze względu na fakt, iż Grupa nie posiada tytułu prawnego do korzystania z gruntu dla wszystkich obiektów, na których usytuowane są linie elektroenergetyczne i pozostały majątek sieciowy, Grupa tworzy rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntów.
Grupa oszacowała wartość rezerwy na odszkodowania zarówno dla gruntów, wobec których zgłoszono roszczenie, jak i dla tych, dla których roszczenie nie zostało jeszcze przedstawione na bazie oceny prawdopodobieństwa wystąpienia kolejnych roszczeń w całej populacji przypadków bezumownego korzystania z gruntu.
Wartość bilansowa rezerwy na roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 240 mln zł. Wzrost rezerwy ujęty w wyniku finansowym za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2020 roku wynosi 30 mln zł, przy jednoczesnym wykorzystaniu i rozwiązaniu tej rezerwy w wysokości 4 mln zł.
Mając na uwadze istotność pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a także ze względu na nieodłączne ryzyko niepewności w zakresie ustalania poziomu rezerwy kwestia ta była przedmiotem naszych poszerzonych analiz.
Nasze procedury obejmowały w szczególności:
zrozumienie i ocenę zgodności stosowanej przez Grupę polityki rachunkowości w zakresie ujmowania rezerw na roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntów z odpowiednimi standardami sprawozdawczości finansowej oraz zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa i praktyką rynkową;
analizę otrzymanych niezależnie listów od prawników obsługujących Grupę w sprawach spornych pod kątem:
- prawidłowego i kompletnego ujęcia w stosowanych przez Grupę modelach kalkulacji rezerwy kwoty zgłoszonych roszczeń, oraz
- prawnej oceny prawdopodobieństwa ich niekorzystnego dla Grupy rozstrzygnięcia,
Wybrane kwestie w tym zakresie zostały omówione z zarządami spółek Grupy, których dotyczą roszczenia;
na podstawie analizy wybranej próby zgłoszonych roszczeń, w tym w szczególności przebiegu toczących się w ich przedmiocie postępowań sądowych, krytyczną ocenę założeń i szacunków Grupy (w tym prawdopodobieństwa negatywnego rozstrzygnięcia) w odniesieniu do utworzonej rezerwy na roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntów;
analizę metodologii kalkulacji rezerwy na roszczenia niezgłoszone do Grupy, w tym założeń co do prawdopodobieństwa wystąpienia kolejnych roszczeń w całej populacji przypadków bezumownego korzystania z gruntów, oraz ocenę spójności założeń z założeniami przyjmowanymi w latach ubiegłych,
ocenę poprawności i kompletności ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
7
Image should be here
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uważa za niezbędną aby umożliwić sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma
to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Grupy, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” –tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.).
Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki dominującej obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki dominującej;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki dominującej zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze
8
Image should be here
zdarzeniami lub warunkami, które mogą poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Grupy do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Grupa zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację;
uzyskujemy wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji finansowych jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy w celu wyrażenia opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy odpowiedzialni za kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania Grupy i jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię z badania.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu odnośnie, między innymi, do planowanego zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich znaczących słabości kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz komunikujemy wszystkie powiązania i inne sprawy, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o działaniach podjętych w celu eliminowania tych zagrożeń oraz zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw komunikowanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ujawnienia na ich temat lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być komunikowana w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści dla interesu publicznego takiego ujawnienia.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Inne informacje
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Jednostki Dominującej i Grupy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego i oświadczeniem na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 55 ust 2b Ustawy o rachunkowości, które są wyodrębnionymi częściami tego Sprawozdania z działalności (razem „Inne informacje”). Inne Informacje nie obejmują sprawozdania finansowego i sprawozdania biegłego rewidenta na jego temat.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Grupy wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.
W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest przeczytanie Innych informacji, i czyniąc to, rozważenie czy są one istotnie niespójne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, z naszą wiedzą uzyskaną w trakcie badania, lub w inny sposób wydają się być istotnie zniekształcone. Jeżeli, na podstawie wykonanej
9
Image should be here
pracy stwierdzimy istotne zniekształcenie Innych informacji, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Grupa w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje oraz do poinformowania czy Grupa sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej pracy w trakcie badania, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Grupy:
zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafu 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących” – Dz. U. z 2018 r., poz.757);
jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Grupy istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Grupa zawarła informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Informacja na temat informacji niefinansowych
Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach potwierdzamy, że Grupa sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 55 ust 2b Ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część Sprawozdania z działalności.
Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Sprawozdanie o zgodności formatu skonsolidowanego sprawozdania finansowego z wymogami Jednolitego Europejskiego Formatu Elektronicznego („ESEF”)
Zostaliśmy zaangażowani przez Zarząd Jednostki dominującej na podstawie umowy o przeprowadzenie usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie weryfikacji zgodności z obowiązującymi wymogami formatu elektronicznego raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. („Elektroniczny format raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego).
Opis przedmiotu zlecenia i mające zastosowanie kryteria
Elektroniczny format raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego został zastosowany przez Zarząd Jednostki dominującej w celu spełnienia wymogów art. 3 i 4 Rozporządzenia (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego Dyrektywę 2004/109/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania („Rozporządzenie ESEF”). Obowiązujące wymagania dotyczące Elektronicznego formatu raportowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawarte są w Rozporządzeniu ESEF.
10
Image should be here
Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę stosowania Elektronicznego formatu raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i naszym zdaniem stanowią odpowiednie kryteria do sformułowania wniosku dającego racjonalną pewność.
Zostaliśmy zaangażowani przez Zarząd Jednostki dominującej do wydania sprawozdania na temat zgodności formatu skonsolidowanego sprawozdania finansowego z wymogami Rozporządzenia ESEF. Niniejsze sprawozdanie przeznaczone jest do publikacji wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy.
Odpowiedzialność Zarządu Jednostki dominującej i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za zastosowanie Elektronicznego formatu raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, który jest zgodny z wymogami Rozporządzenia ESEF. Odpowiedzialność ta obejmuje wybór i zastosowanie odpowiednich oznaczeń iXBRL z wykorzystaniem taksonomii ESEF oraz zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej odpowiedniej do sporządzania Elektronicznego formatu raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, który nie zawiera istotnych niezgodności z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Naszym zadaniem było sformułowanie wniosku dającego racjonalną pewność, że Elektroniczny format raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest zgodny, we wszystkich istotnych aspektach, z Rozporządzeniem ESEF.
Naszą usługę wykonaliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionym) „Usługi atestacyjne inne niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych”, w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) wydanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (KSUA 3000 (Z)). Standard ten nakłada na nas obowiązek przestrzegania wymogów etycznych, planowania i wykonywania
procedur w celu uzyskania racjonalnej pewności, że Elektroniczny format raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego został zastosowany, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z obowiązującymi wymogami.
Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Podsumowanie wykonanej pracy
Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury miały na celu uzyskanie racjonalnej pewności, czy Elektroniczny format raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego został zastosowany, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z obowiązującymi wymogami i nie zawiera istotnych błędów lub przeoczeń. Nasze procedury i obejmowały głównie:
zrozumienie systemu kontroli wewnętrznej i procesów właściwych dla stosowania Elektronicznego formatu raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym zastosowania formatu XHTML oraz oznakowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
weryfikację poprawności zastosowania formatu XHTML;
uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów na skuteczność działania odpowiednich kontroli nad procesem oznakowania, gdy ocena ryzyka istotnego zniekształcenia obejmuje oczekiwanie, że takie kontrole wewnętrzne działają skutecznie lub procedury inne niż testowanie kontroli nie mogą same dostarczyć wystarczających i odpowiednich dowodów;
ocenę kompletności oznakowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy użyciu znaczników iXBRL zgodnie z wymogami wdrożenia formatu elektronicznego opisanymi w Rozporządzeniu ESEF;
ocenę stosowności wykorzystania przez Grupę znaczników XBRL wybranych z taksonomii ESEF oraz stworzenia znaczników rozszerzeń, w przypadku gdy nie zidentyfikowano odpowiedniego elementu w taksonomii ESEF;
ocenę prawidłowości zakotwiczenia zastosowanych rozszerzeń taksonomii
11
Image should be here
w podstawowej taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF.
Uważamy, że uzyskane przez nas dowody są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę naszego wniosku.
Wniosek
Naszym zdaniem, na podstawie przeprowadzonych procedur, Elektroniczny format raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest zgodny, we wszystkich istotnych aspektach, z Rozporządzeniem ESEF.
Oświadczenie na temat świadczenia usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Jednostki
dominującej i jej spółek zależnych są zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zakazane na mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach.
Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Jednostki dominującej i jej spółek zależnych w badanym okresie zostały wymienione w sprawozdaniu z działalności Grupy.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy na lata 2018- 2020 uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 grudnia 2017 r. Sprawozdanie finansowe Grupy badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2018 r., to jest przez trzy kolejne lata.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Borys Malinowski.
Borys Malinowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12798
Warszawa, 25 marca 2021 r.