Poznań, 25 marca 2021 r.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
Zarząd ENEA S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy:
- skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej ENEA oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej ENEA za prezentowane okresy,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2020 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej ENEA, włączając w to opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Prezes Zarządu Paweł Szczeszek
Członek Zarządu Rafał Mucha
Członek Zarządu Tomasz Siwak
Członek Zarządu Tomasz Szczegielniak
Członek Zarządu Marcin Pawlicki