Warszawa, 25.03.2021 r.
Ocena Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza ENEA S.A. (Spółka, Emitent) oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 obejmującego:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 19 494 521 tys. (słownie: dziewiętnaście miliardów czterysta dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. całkowite dochody netto w wysokości -3 446 707 tys. (słownie: minus trzy miliardy czterysta czterdzieści sześć milionów siedemset siedem tysięcy złotych) oraz stratę netto w wysokości 3 356 750 tys. (słownie: trzy miliardy trzysta pięćdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 446 707 tys. (słownie: trzy miliardy czterysta czterdzieści sześć milionów siedemset siedem tysięcy złotych),
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2 337 517 tys. (słownie: dwa miliardy trzysta trzydzieści siedem milionów pięćset siedemnaście tysięcy złotych),
sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2020 (sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w formie jednego dokumentu),
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
W oparciu o analizę:
a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
d) wyników spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
e) informacji Komitetu ds. Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań,
na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce oraz, szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Emitenta i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Przyjęto Uchwałą nr 18/X/2021 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 25.03.2021 roku.