Warszawa, 25.03.2021 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu ds. Audytu
(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza ENEA S.A. oświadcza, że:
w dniu 31 lipca 2009 roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet ds. Audytu, a w jego skład wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej: Ireneusz Kulka, jako Przewodniczący Komitetu ds. Audytu oraz Dorota Szymanek, Roman Stryjski, Maciej Mazur, Piotr Mirkowski i Mariusz Pliszka;
przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu ds. Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
Komitet ds. Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
Przyjęto Uchwałą nr 18/X/2021 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 25.03.2021 roku.