Poznań, 25 marca 2021 r.
Informacja Zarządu ENEA S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego
(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Zarząd ENEA S.A. (Spółka), na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 marca 2021 r. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego informuje, że:
w dniu 19 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz na podstawie wewnętrznych regulacji ENEA S.A. tj. właściwych polityk oraz procedury wyboru firmy audytorskiej, w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu, dokonała wyboru firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (obecnie PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 11, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 144 celem dokonania:
przeglądów jednostkowego sprawozdania ENEA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ENEA sporządzonych na dzień 30 czerwca danego roku (2018, 2019 i 2020), według MSSF UE wraz ze sporządzeniem raportu z przeglądu w języku polskim i języku angielskim.
badania jednostkowego sprawozdania ENEA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ENEA sporządzonych na dzień 31 grudnia danego roku (2018, 2019 i 2020), według MSSF UE wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania w języku polskim i języku angielskim.
Niezależnie od powyższego na podstawie ww. umowy wybrany podmiot wykona dodatkowe usługi dozwolone obejmujące m.in. czynności weryfikacyjne odnoszące się do wskazanych aspektów finansowych jak również badanie sprawozdania regulacyjnego w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego.
firma audytorska, o której mowa powyżej oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
w spółce ENEA S.A. przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
ENEA S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Prezes Zarządu Paweł Szczeszek
Członek Zarządu Rafał Mucha
Członek Zarządu Tomasz Siwak
Członek Zarządu Tomasz Szczegielniak
Członek Zarządu Marcin Pawlicki