[IMAGE]
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 zgodne z MSSF UE
Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF UE za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. (w tys. zł)
2
[IMAGE]
SPIS TREŚCI
Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF UE za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. (w tys. zł)
3
[IMAGE]
Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF UE za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. (w tys. zł)
4
[IMAGE]
Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i zostały zaakceptowane przez Zarząd ENEA S.A.
Członkowie Zarządu
Prezes Zarządu
Paweł Szczeszek
Członek Zarządu
Tomasz Siwak
Członek Zarządu
Tomasz Szczegielniak
Członek Zarządu
Marcin Pawlicki
Członek Zarządu
Rafał Mucha
ENEA Centrum Sp. z o.o.
Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg
rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego Ewa Nowaczyk
ENEA Centrum Sp. z o.o. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
KRS 0000477231, NIP 777-000-28-43, REGON 630770227
Poznań, 25 marca 2021 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF UE za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. (w tys. zł)
Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami stanowiącymi integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego
5
[IMAGE]
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Rok zakończony
Nota
31 grudnia 2020
31 grudnia 2019
Przychody ze sprzedaży
6 252 751
5 171 385
Podatek akcyzowy
(65 391)
(71 170)
Przychody ze sprzedaży netto
6 187 360
5 100 215
Rekompensaty
3 284
597 163
Przychody z tytułu leasingu
312
70
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody
6 190 956
5 697 448
Pozostałe przychody operacyjne
11 390
16 591
Zmiana rezerwy dotyczącej umów rodzących obciążenia
17 745
10 415
Amortyzacja
(5 136)
(5 242)
Koszty świadczeń pracowniczych
(75 332)
(74 078)
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów
(2 794)
(2 437)
Zakup energii i gazu na potrzeby sprzedaży
(6 021 789)
(5 462 752)
Usługi przesyłowe i dystrybucyjne
(14 597)
(6 331)
Inne usługi obce
(222 568)
(217 439)
Podatki i opłaty
(4 127)
(4 139)
Zysk/(strata) na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz prawa do korzystania ze składnika aktywów
124
431
Pozostałe koszty operacyjne
10
(64 981)
(66 298)
Strata operacyjna
(191 109)
(113 831)
Koszty finansowe
(275 906)
(285 835)
Przychody finansowe
11
232 918
264 845
Przychody z tytułu dywidend
593 694
781 507
Zmiana odpisu z tytułu utraty wartości udziałów w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych
18
(3 613 242)
(293 621)
Zmiana odpisu aktualizującego aktywa finansowe w zamortyzowanym koszcie
(144 014)
(65 771)
(Strata)/zysk przed opodatkowaniem
(3 397 659)
287 294
Podatek dochodowy
12
40 909
(3 963)
(Strata)/zysk netto okresu sprawozdawczego
(3 356 750)
283 331
Inne całkowite dochody
Podlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat:
- wycena instrumentów zabezpieczających
(108 862)
(1 692)
- podatek dochodowy
20 684
322
Niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat:
- przeszacowanie programu określonych świadczeń
(2 196)
(4 479)
- wycena instrumentów finansowych
-
-
- podatek dochodowy
417
851
Inne całkowite dochody netto
(89 957)
(4 998)
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy
(3 446 707)
278 333
Strata/zysk netto przypisany do akcjonariuszy Spółki
(3 356 750)
283 331
Średnioważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
441 442 578
441 442 578
(Strata)/zysk netto na akcję (w zł na jedną akcję)
13
(7,60)
0,64
(Strata)/zysk rozwodniony na akcję (w zł na jedną akcję)
(7,60)
0,64
Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF UE za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. (w tys. zł)
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami stanowiącymi integralną część jednostkowe sprawozdania finansowego
6
[IMAGE]
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Stan na
Nota
31 grudnia 2020
31 grudnia 2019
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
14
23 910
24 070
Prawo do korzystania ze składnika aktywów
16
29 978
33 249
Wartości niematerialne
15
4 180
4 376
Nieruchomości inwestycyjne
17
13 206
13 755
Inwestycje w jednostki zależne, stowarzyszone i współkontrolowane
18
9 512 925
12 892 612
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
12
101 483
95 395
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
31
84 848
38 848
Dłużne aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
32
6 082 074
4 567 870
Należności z tytułu leasingu i subleasingu finansowego
513
2 610
Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy
11 256
12 749
Aktywa trwałe razem
15 864 373
17 685 534
Aktywa obrotowe
Zapasy
19
65 700
217 460
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
20
1 381 371
962 730
Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy
13 428
12 646
Aktywa z tytułu umów z klientami
22
228 905
215 223
Należności z tytułu leasingu i subleasingu finansowego
3 274
3 083
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
-
30 680
Dłużne aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
32
1 406 802
2 801 067
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
23
530 668
2 768 210
Aktywa obrotowe razem
3 630 148
7 011 099
AKTYWA RAZEM
19 494 521
24 696 633
Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF UE za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. (w tys. zł)
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami stanowiącymi integralną część jednostkowe sprawozdania finansowego
7
[IMAGE]
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Stan na
Nota
31 grudnia 2020
31 grudnia 2019
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
588 018
588 018
Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji
4 627 673
4 627 673
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych
(17 036)
(17 036)
Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających
(105 534)
(17 356)
Kapitał rezerwowy
5 974 031
5 690 700
Skumulowane straty/zyski zatrzymane
(939 680)
2 702 180
Kapitał własny razem
24
10 127 472
13 574 179
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe
6 559 586
7 742 980
Pozostałe zobowiązania
28
-
80 123
Zobowiązania z tytułu leasingu
27
25 884
30 970
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
29
60 146
58 693
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej
31, 33
75 131
23 802
Zobowiązania długoterminowe razem
6 720 747
7 936 568
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe
27
1 210 519
2 088 642
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
28
438 241
567 409
Zobowiązania z tytułu umów z klientami
22
32 289
12 631
Zobowiązania z tytułu leasingu
27
5 431
5 470
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
71 385
-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
29
27 637
28 872
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej
31
64 542
-
Zobowiązania z tytułu ekwiwalentu prawa do nieodpłatnego nabycia akcji
281
281
Inne zobowiązania finansowe
31
152 574
52 599
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia
30
643 403
429 982
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2 646 302
3 185 886
Zobowiązania razem
9 367 049
11 122 454
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM
19 494 521
24 696 633
Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF UE za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. (w tys. zł)
Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami stanowiącymi integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego
8
[IMAGE]
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał zakładowy (wartość nominalna)
Kapitał z przeszacowania oraz z rozliczenia połączenia
Kapitał zakładowy razem
Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych
Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających
Kapitał rezerwowy
Zyski zatrzymane/ skumulowane straty
Kapitał własny razem
Stan na 1 stycznia 2019
441 443
146 575
588 018
4 627 673
(17 036)
(15 986)
4 963 564
3 149 613
13 295 846
Zysk netto okresu sprawozdawczego
-
-
-
-
-
-
-
283 331
283 331
Inne całkowite dochody netto
-
-
-
-
-
(1 370)
-
(3 628)
(4 998)
Całkowite dochody netto rozpoznane w okresie
-
-
-
-
-
(1 370)
-
279 703
278 333
Podział zysku netto - przeniesienie
-
-
-
-
-
-
727 136
(727 136)
-
Stan na 31 grudnia 2019
441 443
146 575
588 018
4 627 673
(17 036)
(17 356)
5 690 700
2 702 180
13 574 179
Strata netto okresu sprawozdawczego
-
-
-
-
-
-
-
(3 356 750)
(3 356 750)
Inne całkowite dochody netto
-
-
-
-
-
(88 178)
-
(1 779)
(89 957)
Całkowite dochody netto rozpoznane w okresie
-
-
-
-
-
(88 178)
-
(3 358 529)
(3 446 707)
Podział zysku netto - przeniesienie
-
-
-
-
-
-
283 331
(283 331)
-
Stan na 31 grudnia 2020
441 443
146 575
588 018
4 627 673
(17 036)
(105 534)
5 974 031
(939 680)
10 127 472
Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF UE za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. (w tys. zł)
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami stanowiącymi integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego
9
[IMAGE]
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Rok zakończony
Nota
31 grudnia 2020
31 grudnia 2019
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
(Strata)/zysk netto okresu sprawozdawczego
(3 356 750)
283 331
Korekty:
Podatek dochodowy w zyskach i stratach
12
(40 909)
3 963
Amortyzacja
9
5 136
5 242
Zysk na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz prawa do korzystania ze składnika aktywów
(124)
(431)
Strata na sprzedaży aktywów finansowych
1 959
10 816
Przychody z tytułu odsetek
(183 768)
(203 300)
Przychody z tytułu dywidend
(593 694)
(781 507)
Koszty z tytułu odsetek
239 696
248 608
Odpisy aktualizujące wartość udziałów
3 613 242
294 008
Odpisy aktualizujące aktywa finansowe w zamortyzowanym koszcie
144 014
65 771
Inne korekty
1 558
(3 554)
Korekty razem
3 187 110
(360 384)
Podatek dochodowy (zapłacony)/zwrot
(172 024)
23 949
Przepływy z tytułu rozliczeń w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej
215 016